Polityka prywatności na stronach wabinska.com.pl

Polityka prywatności na stronie wabinska.com.pl

Studio kreacji wizerunku i pomocy psychologicznej
Aneta Wabińska

 

Polityka prywatności

Data ostatniej modyfikacji: 3 stycznia 2018 r.
Właścicielem i administratorem wymienionego serwisów jest Aneta Wabińska.

Większość formularzy dostępnych na stronie wymaga podania swoich danych osobowych (co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu email). Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do pomyślnego przetworzenia zapytania lub realizacji usługi wymagającej wypełnienia formularza. W przypadku niewyrażenia zgody, przesłanie formularza drogą elektroniczną nie będzie możliwe. W takiej sytuacji zachęcamy do kontaktu i do zgłoszenia zapytania lub złożenia zamówienia inną drogą.

Aneta Wabińska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Internautę korzystającego z formularzy dostępnych na stronie internetowej wabinska.com.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Polityka Prywatności.
Oczywiście Państwa prawa wynikające z niniejszej Polityki Prywatności w razie zmian nie zostaną ograniczone bez jednoznacznej Państwa zgody i jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Aneta Wabińska nie sprzedaje i nie udostępnia w żadnej formie osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów ani innych osób korzystających z formularzy z wyjątkiem następujących sytuacji:
Względy prawne: dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez zgody użytkownika z następujących powodów: wymóg postępowania zgodnego z prawem, postanowienia lub wyroki sądowe, współpraca z organami władzy w toku prowadzonego przez nie śledztwa, pomoc w zapobieganiu oszustwom lub ochrona praw prowadzonej działalności gospodarczej.
Zgoda użytkownika: we wszystkich pozostałych przypadkach, przed udostępnieniem zgromadzonych danych osobowych stronom trzecim, zostanie skierowane do osoby, której dane dotyczą pytanie, czy jego dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Gromadzone informacje
Informacje podawane przez Internautę – są to dane podawane w formularzach. Zazwyczaj wymaganymi danymi są co najmniej imię i nazwisko oraz adres email. Dane te są konieczne do realizacji określonej usługi przez Anetę Wabińską.
Informacje serwisowe – podczas korzystania z niektórych formularzy (testy, ankiety internetowe, formularze rejestracyjne) automatycznie rejestrujemy informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wyświetlania formularzy. Mogą to być takie informacje jak adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zalogowania lub otwarcia formularza. Informacje te służą nam do diagnostyki błędów i poprawy jakości oferowanych serwisów.
Korespondencja z klientem – możemy przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Anety Wabińskiej, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na żądania i udoskonalać nasze usługi.

Podstawowe cele przetwarzania danych
Dane osobowe i inne dane przekazywane za pomocą strony wabinska.com.pl są przechowywane i przetwarzane w następujących celach:

  • Realizacja zapytania lub usługi objętej formularzem
  • Statystycznych
  • Serwisowych – zapewnienia sprawności serwisu internetowego
  • Przetwarzanie w jakimkolwiek innym celu niż zdeklarowany w polityce bezpieczeństwa zawsze realizowane jest po uprzednim uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą.

Bezpieczeństwo informacji
Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko upoważnieni pracownicy Anety Wabińskiej, dla których jest on niezbędny w celu obsługi, opracowywania lub udoskonalania świadczonych przez nią usług. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i sankcjami karnymi.

Aktualizacja danych osobowych
Wszystkie formularze zamieszczone na stronach wabinska.com.pl to formularze nie wymagające zakładania konta. Formularze te składowane są jako wiadomości email i traktowane jako korespondencja skierowana do firmy. Nowe zapytanie wymaga ponownego podania danych. W momencie, gdy istnieje konieczność zmiany danych albo anulowania zapytania lub przed realizacją usługi, prosimy o przesłanie odpowiedniego e-maila lub o inny kontakt.